DIGITALNI ARHIV BITEF TEATRA

français

Teatar na Skveru Mire Trailović, jedna je od ključnih tekovina Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala – BITEF-a. Nastao je na inicijativu Mire Trailović, kao ustanova kulture od značaja 3. marta 1989. godine u vrlo specifičnom, burnom i delikatnom periodu devedesetih. Od tog dana BITEF-ovo “neuhvatljivo“ pozorište, sasvim nove energije i strasti, neguje „drugu / drugačiju“ scensku delatnost u domaćoj produkciji; ne održava “status kvo“ stalnog repertoara već se kreće kroz nekoliko pozorišnih koncepcija paralelno (od tradicionalne do novih umetničkih vrsta, različitih praksi i procesa koji koriste multi-medijske načine izražavanja); insistira, otvara i osvetljava sporna pitanja u društvu, naglašavajuci ulogu teatra u učestvovanju i normiranju javne sfere; okuplja različite pozorišne grupe, trupe i umetnike kako iz institucionalne, tako i sa alternativne teatarske scene. Kao pozorište „koje misli, govori i sporazumeva se jezikom budućnosti“ (kao i kroz sećanja i citanja paradigmi prošlosti), okrenuto je istraživackim praksama, ispitivanju granica pozorišnog izraza i inovativnoj, mladalačkoj „otvorenoj“ sceni. Problematizujuci teme koje se tiču pojedinca koji živi i čini društvenu zajednicu, ima za cilj emancipaciju i nadogradnju individua kao samosvesnih jedinstvenih subjekata, čije svesno učešće, lični izbori i napori konstruišu njihovu upotrebu kao građana de fakto a ne de jure, kako u procesima sopstvenih tako i društvenih progresivnih transformacija.

Digitalni arhiv BITEF teatra je on line antologija savremenog institucionalnog teatra Srbije i bivše Jugoslavije na prelasku iz druge polovine dvadesetog veka u tzv. Novo doba s vizijom da se antologija dopunjava iz godine u godinu. Ovaj važan i značajan dugoročni projekat nastaje iz potrebe da se bogatom kulturnom nasleđu teatra, zasnovanom na interaktivnim – umetničkim, obrazovnim i informativnim sadržajima, omogući digitalni pristup. Realizuje se tokom 2019. godine u okviru projekta „Pretraživo kulturno nasleđe Srbije: bogaćenje digitalne riznice biserima periodičnih izdanja'' koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Polazište za projekat inicirano je:

- brigom o sačuvanim zapisima iz bogate istorije i širokog spektra divergentnih programskih delatnosti teatra čiji su koncepti, strategije i postupci ostvarili izuzetan, uspešan i inspirativan značaj za umetničku / teorijsku / kritičku scenu naše zemlje i deo digitalnog kulturnog nasleđa Srbije. Radi se o širokoj građi – od audiovizualne građe novijeg datuma, koja je manje ugrožena, pa sve do hemerotečne građe poput novinskih isečaka, plakata, afiša, fotografija i ostalih materijala kojima preti zaborav i propadanje:

- problemom stvarne, odnosno veoma niske upotrebljivosti digitalnih kolekcija koje se sastoje od skeniranih slika za najveći broj korisničkih grupa, zbog nemogućnosti lakog i brzog pronalaženja željenih segmenata teksta ili drugih potrebnih segmenata sadržaja u obilju raspoloživog materijala;

- saradnjom BITEF teatra sa Univerzitetskom bibliotekom „Svetozar Marković“ na prethodnom projektu, gde smo, kao radnici u kulturi sagledali neposredne efekte koji u ishodištu daju korisnicima priliku da koriste pretražive materijale, kako kroz korišćenje materijala iz naših fondova u sistemu za objedinjenu pretragu i prikaz digitalizovanih dokumenata, tako i kroz ujednačenu praksu izrade METS-ALTO fajlova i drugih elemenata procesa digitalizacije;

- nedovoljnim kapacitetima za smeštaj, čuvanje građe i osavremevanje njene prezentacije.

Arhiva ustanove ovakvog profila poseduje veliku vrednost kako za istoriju Beograda kao grada kulture, tako i za kulturno-umetničku istoriju Srbije. U arhivi se nalazi preko petnaest hiljada dokumenata. Cilj projekta je, ne samo da se dugoročno sačuvaju izvori i građa BITEF teatra kao deo kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva, već da postanu dostupni, kako sadašnjim tako i budućim generacijama za čitanje i još važnije - korišćenje u svrhe istraživanja i stvaranja novih sadržaja, od kojih bi se, nakon selekcije, i arhiv dopunjavao. Pored pozorišne publike i pozorišnih institucija, ovaj projekat je namenjen istraživačima različitih usmerenja, edukativnim i drugim kulturnim ustanovama, arhivima, bibliotekama i širokoj javnosti.

Digitalni arhiv BITEF teatra podrazumeva metodološke osnove koje omogućavaju pregledanje i preuzimanje vizuelnih artefakata kroz: uobičajene opcije prelistavanja, pretraživost celog teksta, pretraživanje odgovarajućih celina po rečima koje zadaje korisnik, mogućnost da se u samom tekstu pronađe svako pojavljivanje željenih ključnih reči, segmenta i tekstualnih celina, preuzimanje stranica na kojima se nalaze zadate reči ili kopiranje delova teksta. Na ovaj način omogućeno je brzo i lako nalaženje artefakata kulture vezane za, na primer, određenog glumca, reditelja ili predstavu BITEF teatra. Tim pre što arhiv, u ovom trenutku integriše duži vremenski interval – trideset godina.

Sadržaj i plan Digitalnog arhiva BITEF teatra koncipirani su tako da posetilac sa svojim početnim upitima može lako da se kreće kroz različite segmente koji su pokriveni reprezentativnim materijalima. Centralni i najveći deo zauzima pregled produkcija i koprodukcija po godini u kojoj su imale premijerno izvođenje. Građa je nadalje tipski razvrstana po modelu klasičnih arhiva. Zahvaljujuci digitalizaciji postala je pristupačnija, a tako istovremeno doprinosi i našem cilju da se stvori lako dostupna baza za buduća podrobnija istraživanja.

BITEF teatar je prepoznao svoj arhiv kao jedan od prioriteta u svom radu, ali ne samo kao davalac sadržaja ili portal pretraživih materijala. Istovremeno želi da podizanjem svesti o značaju i ulozi digitalizacije kreira jedinstveno mesto pristupa digitalizovanoj kulturnoj građi tj. platformi, gde će, kroz proces i izbor predstavljenih programa, moći da podstiče i daje izvestan uvid u pojedine probleme od značaja za razvoj umetničkog stvaralaštva u Srbiji, i razvoj i stvaranje nove publike, odnosno korisničke populacije. Takođe, da ukaže na značaj hibridnosti heterogenih elemenata i sugeriše nužnost njihovom sistemskom, kvalitetnom i ujednačenom pristupanju kao digitalizovanoj građi.

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ – UBSM je strateški partner projekta u oblastima digitalizacije materijala vezanih za BITEF teatar, prezentaciju digitalizovane građe široj javnosti i trajno čuvanje digitalizovanih materijala.

UBSM je centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu i matična biblioteka za sve univerzitetske i visokoškolske biblioteke u Srbiji, kao i za specijalne biblioteke u naučnim institucijama na prostoru Centralne Srbije. Ona sakuplja, čuva i brine se o daljoj upotrebi jedinstvenih zapisa ljudske kreativnosti. Omogućavajuci pristup zapisanom znanju, podstičući i podržavajuci protok informacija, UBSM učestvuje u pedagoškom, naučno-istraživačkom, stručnom i umetničkom radu beogradske i srpske akademske javnosti. Ona je čuvar pisanog naučnog i kulturnog nasleđa Univerziteta u Beogradu, a zbog svoje duge istorije, čuva i deo kulturne baštine Srbije.

Biblioteka je u prethodnom periodu uspešno realizovala desetak projekata od nacionalnog značaja koje je podržalo Mnistarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, a koji su vezani za digitalizaciju i digitalne tehnologije, bila je partner u dva značajna CIP ICT-PSP projekta digitalizacije Evropske Komsije, a trenutno je partner u projektu H2020 READ.
                       
Tokom 2018. godine, našim partnerskim radom digitalizovani su sadržaji Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala – BITEF-a (1967) – jednog od osnovnih programa i okosnice oko koje je i nastao BITEF teatar dvadeset godina kasnije (1989) – Digitalni arhiv BITEF-a (http://digitalniarhivbitefa.unilib.rs) realizovan je u okviru projekta ,,Pretraživo kulturno nasleđe Srbije: bogaćenje digitalne riznice biserima periodičnih izdanja'' koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. Prezentovan je javnosti u septembru prošle godine na 52. BITEF-u, u okviru celine Prateći programi. Ova internet prezentacija je deo šire platforme gde se prvi put u praksi, na organizovan i po kvantitetu značajan način primenjuju u potpunosti preporuke Nacionalnog okvira za digitalizaciju periodičnih izdanja u Republici Srbiji.

Značajna podrška projektu ostvaruje se od ove godine kroz saradnju sa Filološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu (Katedra za romanistiku) i sa Frankofonim centrom u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ Na poziv nastavnika te Katedre doc. dr Milice Vinaver-Ković, odlični studenti francuskog jezika, književnosti i kulture na osnovnim i master studijama okupili su se u nekoj vrsti prevodilačke radionice u Frankofonom centru UBSM-a i tokom tri meseca prevodili odabrane tekstove iz arhive BITEF-a na francuski jezik. Rad na prevođenju i doterivanju prevoda obavlja se timski, pod vođstvom nastavnika, tako da studenti zajedno i postepeno napreduju u savladavanju tajni prevodilačkog zanata, a istovremeno se upućuju u najširi kulturnoistorijski kontekst koji je iznedrio BITEF. U tom smislu je projekat digitalizacije BITEF-ovog arhiva pružio studentima jedan ambiciozan i inspirativan okvir u kome svoja različita znanja i veštine stečene na studijama mogu da obogate stručnom praksom i pretoče ih u nekakav početak profesionalnog angažmana i afirmacije. S druge strane, prevođenjem tekstova iz arhive BITEF-a na francuski oni postaju dostupni najširoj inostranoj publici, istovremeno učvršćujući međunarodnu frankofonsku kulturnu zajednicu i doprinoseći vidljivosti ne samo BITEF-a, nego i Filološkog fakulteta i Frankofonog centra UBSM-a.

Održivost projekta obezbeđena je srednjoročnim i dugoročnim planovima poslovanja parnterskih institucija u projektu, BITEF teatra i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ pre svega u domenu rada organizacione jedinice za digitalizaciju Univerzitetske biblioteke koja objedinjuje potrebne resurse i infrastrukturu za trajno čuvanje i dugoročnu efektivnu prezentaciju rezultata projekta. Funkcionalnost pretraživosti dela prikupljenih i obrađenih materijala garantuje njihovu dugoročnu stvarnu upotrebljivost od strane najšireg spektra korisničkih grupa, a trendovi razvoja korisničkih očekivanja i potreba ukazuju na dominantno korišćenje pretraživih izvora digitalizovanih materijala u narednom doglednom vremenskom periodu pa je u tom smislu korišćenje rezultata projekta od strane projektovanih ciljnih grupa dugoročno obezbeđeno. Interesovanje projektovanih ciljnih grupa za temu arhive BITEF teatra dugoročno je obezbedeno objektivnom pozicijom ovih tema u korpusu kulturnog nasleđa Republike Srbije, pa tako sve korisničke grupe koje imaju interesovanje za ovu specifičnu temu svakako ostaju trajni korisnici rezultata projekta.

mr Vesna Bogunović, dr Adam Sofronjević, inicijatori i autori projekta

nazad na vrh strane

Termini kojima su u ovom tekstu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose

 

LES ARCHIVES NUMÉRIQUES DU THÉÂTRE BITEF

 

Le théâtre sur la place Mira Trailović constitue un des principaux legs du Festival international de théâtre de Belgrade (Beogradski Internacionalni Teatarski Festival – BITEF). Ce théâtre a été fondé le 3 mars 1989 à l’initiative de Mira Trailović, comme un établissement culturel d’importance, à un moment historique spécifique qui annonçait les années 1990, agitées et complexes. Depuis ce jour-là, le Théâtre «insaisissable » du BITEF, doté dune énergie et d’une passion absolument nouvelles, cultive un art de la scène « autre/différent » dans la production serbe ; il ne maintient pas « le statu quo » d’un répertoire permanent, mais méandre parmi les différentes conceptions théâtrales (depuis le spectacle traditionnel jusqu’aux nouvelles formes artistiques, intégrant diverses pratiques et processus basés sur  les outils artistiques multimédia) ; il pose, insiste sur et éclaire les questions tendues de la société tout en soulignant le rôle du théâtre dans la sphère publique et son apport à la standardisation de celle-ci; il rassemble différents groupes, troupes et artistes théâtraux, présents tant sur les scènes institutionnalisées que sur la scène théâtrale alternative. En tant qu’un théâtre « qui réfléchit, parle et interagit dans une langue d’avenir » (aussi bien qu’à travers des rappels et des relectures des paradigmes hérités du passé), il est tourné vers les pratiques de recherche, vers la mise à l’épreuve des limites de l’expression théâtrale, et vers une scène « ouverte » novatrice et jeune.

En problématisant les sujets relatifs à l’individu qui vit dans la communauté sociale et la constitue, ce théâtre vise l’émancipation et la construction ultérieure des individus en tant que sujets uniques conscients d’eux-mêmes, dont la participation consciente, les choix et efforts personnels construisent l’usage en tant que citoyens de facto et non de jure, aussi bien dans les processus de leurs propres transformations que dans ceux des transformations sociétales progressives.

Les archives numériques du Théâtre BITEF présentent une anthologie en ligne du théâtre institutionnel contemporain en Serbie et en ex-Yougoslavie, à l’époque charnière entre la deuxième moitié du XXe siècle et ce qu’on appelle le Nouvel Âge, tout en gardant l’ambition de compléter cette anthologie chaque année.  

Cet important projet à long terme trouve sa raison d’être dans la nécessité d’assurer un accès numérique au riche patrimoine culturel du théâtre, alors que ce patrimoine comprend des contenus interactifs - artistiques, éducatifs et informatifs. La numérisation est réalisée au cours de l’année 2019 dans le cadre du projet « Rendre interrogeable le patrimoine culturel de la Serbie : enrichir son trésor numérique par des perles d’éditions périodiques », soutenu par le Ministère de la Culture et de l’Information de la République de Serbie.

Plusieurs objectifs ont inspiré le projet :

- Prendre soin des documents témoignant de la riche histoire et du vaste éventail d’activités qui ont ramifié les programmes de ce théâtre, dont les conceptions, stratégies et procédés se sont avérés d’une importance extraordinaire et inspirante pour la scène artistique / théorique / critique de la Serbie et une part de son patrimoine culturel numérique. Il s’agit de fonds très variés – depuis des matériaux audiovisuels récents, moins menacés, jusqu’à ceux d’hémérothèque, tels des extraits de périodiques, des affiches, photographies et autres documents menacés par l’oubli et la dégradation ;

 - Faire face au problème de l’utilisabilité réelle, c’est-à-dire très faible, des collections numériques constituées d’images scannées, pour la plupart des groupes d’utilisateurs, en raison de l’impossibilité de trouver facilement et rapidement les segments recherchés de textes ou d’autres contenus, dans l’abondance des matériaux disponibles ;

 - Favoriser et poursuivre la coopération entre le Théâtre du BITEF et la Bibliothèque universitaire « Svetozar Marković », établie dans le cadre d’un projet antérieur, où les deux équipes de professionnels de la culture ont pu identifier ses effets immédiats – l’avantage de permettre aux utilisateurs de consulter des matériaux interrogeables. Ceci concerne autant l’utilisation des matériaux de nos fonds dans le système de recherche collective et l’accès aux documents numérisés, que la pratique établie de fabrication de fichiers XML-ALTO et XML-METS, et d’autres éléments du processus de numérisation.

- Remédier aux capacités insuffisantes de stockage et conservation des matériaux, et moderniser leur présentation.

Les archives d’une institution de ce type possèdent une grande valeur pour l’histoire de Belgrade en tant que ville de culture, et pour l’histoire culturelle-artistique de la Serbie. Ces archives abritent plus de 15.000 documents. L’objectif du projet ne se limite pas à la sauvegarde à long terme des ressources et matériaux du Théâtre BITEF qui appartiennent au patrimoine culturel et à la création contemporaine; on cherche également à les mettre à la disposition des générations d’aujourd’hui et de demain, pour les buts de lecture, de recherche et de réalisation de nouveaux contenus, lesquels pourront, après triage, compléter à leur tour les archives. A côté du public de théâtre et des établissements théâtraux, ce projet est destiné aux chercheurs venant de différents horizons et disciplines, aux autres institutions culturelles et éducatives, aux archives et bibliothèques, et au grand public.

Les archives numériques du Théâtre BITEF impliquent des fondements méthodologiques permettant la visualisation et le téléchargement des artéfacts visuels grâce à différents outils : options de feuilletage habituelles; le texte entier rendu interrogeable; recherche par mots clefs choisis par l’utilisateur au sein des unités respectives; possibilité de retrouver dans le texte même chacune des occurrences des mots clés choisis, le segment ou les unités textuels; téléchargement des pages où figurent les mots recherchés ou encore option de copier des parties du texte. Ainsi, l’utilisateur peut retrouver rapidement et facilement les artéfacts culturels relatifs, par exemple, à tel comédien, metteur en scène ou spectacle du Théâtre BITEF. Cela est d’autant plus important que les archives numériques englobent à présent une période relativement longue – trente années d’activité.

Le contenu et le plan des Archives numériques du Théâtre BITEF ont été conçus de telle manière que le visiteur puisse, à partir de ses requêtes initiales, naviguer facilement à travers leurs différents segments et repérer des matériaux représentatifs. La partie centrale et à la fois la plus volumineuse, est réservée à une liste des productions et co-productions archivées selon l’année de leur première représentation. Les matériaux sont par la suite classifiés suivant leur type comme dans des archives classiques. Grâce à la numérisation, ils sont devenus plus accessibles, ce qui contribue, en même temps, à notre ambition de créer une base de données facilement accessible, propice à des recherches plus détaillées dans l’avenir.

Le Théâtre BITEF a reconnu ses archives comme un champ prioritaire de son activité, qui dépasse largement leur rôle de fournisseur de contenus ou portail de matériaux interrogeables. BITEF entend à la fois sensibiliser le public sur l’importance et le rôle de la numérisation et créer un lieu unique d’accès aux matériaux culturels, c’est-à-dire une plateforme par laquelle, à travers le choix des programmes saisis, il sera en mesure d’éveiller et proposer un regard sur certains enjeux du développement de la création artistique en Serbie, en même temps que de solliciter et former un nouveau public, c’est-à-dire de nouveaux groupes d’usagers. Les instigateurs du projet souhaitent en outre mettre en évidence l’hybridité fondamentale d’éléments hétérogènes qui caractérise les fonds numérisés, afin de suggérer qu’il est indispensable de les traiter de manière systématique, minutieuse et uniforme.

La Bibliothèque universitaire « Svetozar Markovic » - la BUSM - est le partenaire stratégique du projet en matière de numérisation des matériaux portant sur le Théâtre BITEF, de présentation des matériaux numérisés au grand public et de leur conservation durable.

La BUSM est la bibliothèque centrale de l’Université de Belgrade et la bibliothèque coordinatrice de toutes les bibliothèques universitaires et d’enseignement supérieur en Serbie, ainsi que des bibliothèques spécialisées au sein des établissements scientifiques de Serbie centrale. Elle rassemble, conserve et prend soin du futur emploi des écrits uniques, témoignages de la créativité humaine. Du fait qu’elle rend accessibles les savoirs notés, qu’elle anime et soutient la circulation des informations, la BUSM participe au travail pédagogique, de recherche scientifique, professionnel et artistique assuré par la communauté académique de Belgrade et de Serbie. Elle est la gardienne de l’héritage scientifique et culturel écrit de l’Université de Belgrade et, grâce à sa longue histoire, abrite aussi une partie du patrimoine culturel de la Serbie.

Dans un passé récent, la Bibliothèque a réalisé avec succès une dizaine de projets d’importance nationale qui ont reçu le soutien du Ministère de la Culture et de l’Information de la République de Serbie, portant sur la numérisation et les technologies numériques; elle a été partenaire dans deux projets importants de numérisation CIP ICT-PSP de la Commission européenne; en ce moment elle est partenaire dans le projet H2020 READ.

Au cours de l’année 2018, grâce à notre partenariat, ont été numérisés les documents liés au BITEF (Festival international de théâtre de Belgrade) - festival créé en 1967, pivot qui a entre autres engendré le théâtre BITEF une vingtaine d’années plus tard, en 1989; les Archives numériques du BITEF (http://digitalniarhivbitefa.unilib.rs) ont été réalisées dans le cadre du projet « Rendre interrogeable le patrimoine culturel de la Serbie : enrichir son trésor numérique par des perles d’éditions périodiques », soutenu par le Ministère de la Culture et de l’Information de la République de Serbie. Les archives ont été présentées au public en septembre dernier, au cours de la 52e édition du BITEF, dans le cadre des Programmes annexes. Cette présentation Internet fait partie d’une large plateforme qui pour la première fois applique exactement, de manière organisée et quantitativement significative, les recommandations du Cadre national de numérisation d’éditions périodiques en République de Serbie.

Un soutien important au projet est apporté en 2019 par la coopération avec la Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade (Chaire d’études romanes) et le Centre francophone de l’Université de Belgrade situé dans la BUSM. A l’invitation de Milica Vinaver-Ković, maître de conférences à la Chaire, plusieurs excellents étudiants en langue, littérature et culture françaises, du niveau licence et master, se sont rassemblés dans un atelier de traduction au Centre francophone de l’UB, pour travailler pendant trois mois sur la traduction en français de textes choisis dans les archives du BITEF. La traduction et la révision des traductions se fait en équipe, sous l’encadrement du professeur, si bien que les étudiants progressent ensemble et s’approprient les secrets du métier de traducteur, tout en s’initiant au contexte culturel et historique le plus large qui a engendre le BITEF. Dans ce sens-là, le projet de numérisation des archives du BITEF a offert aux étudiants un cadre ambitieux et inspirant dans lequel ils peuvent enrichir par un stage professionnel leurs différentes connaissances et compétences acquises au cours des études, et les convertir en un début d’engagement et d’affirmation professionnels. D’une autre part, traduire en français les textes des archives du BITEF rend ceux-ci accessibles pour le plus large public étranger, renforce la communauté culturelle francophone internationale et contribue à la visibilité du BITEF, de la Faculté de Philologie et du Centre francophone de l’Université de Belgrade.

La pérennité du projet est assurée par les plans d’activité à moyen et à long terme des institutions partenaires, le Théâtre BITEF et la Bibliothèque universitaire « Svetozar Marković », notamment dans le domaine de travail du service de numérisation de la Bibliothèque universitaire, qui réunit les ressources et l’infrastructure nécessaires pour la conservation durable et une présentation efficace viable des résultats du projet. Le caractère interrogeable d’une partie des matériaux recueillis et traités garantit leur longue utilisabilité réelle pour le plus vaste éventail de groupes d’utilisateurs, alors que l’examen des attentes et besoins des utilisateurs révèle leur tendance à utiliser de manière prépondérante les ressources numérisées interrogeables dans le temps qui vient. Aussi l’utilisation des résultats du projet de la part des groupes cibles projetés est-elle assurée à long terme. L’intérêt permanent des groupes cibles projetés pour la thématique des Archives du Théâtre BITEF est assuré à long terme par la place objective que cette thématique occupe dans le corpus du patrimoine culturel de la République de Serbie.

Initiateurs et auteurs du projet : Vesna Bogunović, docteur de 3e cycle et Adam Sofronijević, docteur.

 

Haut de la page

Les termes indiquant dans ce texte des noms de titres, grades, fonctions et métiers au genre grammatical masculin, désignent les genres masculin et féminin des personnes concernées.